ISHIBASHI NAIKA RECRUITING

Ishibashi Internal Medicine Group Recruiting Page

ကြၽန္ႏုပ္တုိ႔၏ေဆးရံုတြင္”လူနာမ်ား၏လုိလားမႈျဖစ္ေသာလက္လုပ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ”ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္၊
ကြၽန္ႏုပ္တုိ႔သည္ေဒသခံဟိေမ့ဂ်ိၿမိဳ႕နယ္ဧရိယာသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္၍ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ပန္႔ပုိးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။

Ishibashi Internal Medicine Group Recruiting Page

အီရွီဘရွီအေထြေထြေဆးရံုအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍

အီရွီဘရွီအေထြေထြေဆးရံုအဖြဲ႕သည္ေဆးရံု၂ရံုႏွင့္ဘုိးဘြားရိပ္သာ၇ခုကုိိဟိေမ့ဂ်ိၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္ေဆာင္
ရြက္လ်က္ရွိပါသည္၊

About Ishibashi Internal Medicine Group

ေဆးရံုအုပ္ႀကီးမွအမွာစကား

Message from the President

လုိင္စင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေမ့လုိက္ၾကပါစုိ႔။
အဲဒီအခါမွာသင့္မ်က္လံုးတြင္ဒီေလာကကုိဘယ္လုိျမင္လာပါမည္လဲ?

ဤေလာကသည္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လုိင္စင္မ်ားကုိပုိင္ဆုိင္ေသာသူမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာအထူးေလာကတ ရပ္ျဖစ္ပါသည္။လူအမ်ားအျပားသည္လုိင္စင္ကုိရရွိရန္အတြက္အလြန္ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိၾကပါသည္၊သုိ႔ ေသာ္လည္းအခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚမူတည္ၿပီးလုိင္စင္၏အဆင့္အတန္းအနိမ့္အျမင့္အရပိရမစ္ပံုအဖြဲ႕အစည္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ဆရာဝန္သည္အျမင့္ဆံုးႏွင့္အရာအရပ္ရပ္သည္လည္းအႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲ မႈအရတုိးတက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။

လက္ေတြ႕အေနႏွင့္လူနာ႐ႉေဒါင့္မွၾကည့္ပါကဤပံုစံသည္အလြန္ေကာင္းေသာပံုစံမဟုတ္ဟုယူဆမိပါသည္။ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့မီးကုိၾကည့္ေနျခင္းထက္ပုိမုိသဲကြဲစြာျမင္ႏုိင္ပါသည္။ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားသည္သက္ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္႐ႈေဒါင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွလူနာမ်ားႏွင့္အတူတကြပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီးလူနာမ်ားသည္ဆရာဝန္၏ထင္ျမင္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီးအထူးေလ့က်င့္ခန္းကုိလႈပ္ရွားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္အီရွီဘရွီအေထြေထြေဆးရံုတြင္လူနာႏွင့္အသံုးျပဳသူတုိ႔ႏွင့္တုိက္ရုိက္ပင္ျဖစ္ေစသြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ပတ္သက္ေနေသာဝန္ထမ္းမ်ား၊ဥပမာ ဆရာဝန္မ်ား၊သူနာျပဳမ်ား၊ကုထံုးပညာရွင္မ်ား၊ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ အဟာရပညာရွင္မ်ား၊စားဖုိဝန္ထမ္းမ်ား၊အႀကိဳအပုိ႔ယဥ္ေမာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာဝန္ထမ္းမ်ား၊ကြန္ဆီရာ့ဂ်ီစေသာဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးတေျပးညီတည္းသတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းအားလံုးမိမိတုိ႔၏ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိအသင္းအလုိက္အတူတကြျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊လႈပ္ရွားပန္႔ပုိးေပးျခင္း၊ျပသနာကုိအတူတကြရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ခက္ခဲေသာေလာကဟုလည္းေျပာႏုိင္ပါသည္။ဝန္ထမ္းအားလံုးအတူတကြပူးေပါင္း၍တူညီ ေသာပန္းတုိင္ကုိေလ်ာက္လွမ္းမွသာလူနာမ်ား၏အက်ဳိးကုိေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္၊သုိ႔မ ဟုတ္ပါကေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိလည္းရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ထုိလႈပ္ရွားခ်က္မ်ားကုိအစဥ္အၿမဲဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ပါသည္။ေသးငယ္ေသာအေၾကာင္းအရာအတြက္ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်ိန္မရွိပါ။က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းတြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိပါကဦးစြာမိမိကုိယ္ကုိေမးျမန္းစမ္းစစ္ပါ။ "ဒီမွာမိမိသည္ဘာကုိလုပ္ခ်င္သလဲ?"ထုိအခါသင္သည္အဆံုးမရွိေသာက်ယ္ဝန္းသည့္ေလာကႀကီးႏွင့္သင္၏အံ့ဩစရာေကာင္းေလာက္ေသာလြပ္လပ္မႈတရပ္ကုိေတြ႕ရွိခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Etsuzi Ishibashi

ဓာတ္ပံုျပခန္း

 • Photo Gallery
 • Photo Gallery
 • Photo Gallery
 • Photo Gallery
 • Photo Gallery
 • Photo Gallery

ဟိေမ့ဂ်ိသည္ဤကဲ့သုိ႔

လွပေသာ႐ႈခင္းမ်ားကုိၾကည့္႐ႈရန္ေနရာမ်ားစြာရွိပါသည္

ဟိေမ့ဂ်ိရဲတုိက္ကဲ့သုိ႔ ၾကည့္႐ႈေပ်ာ္ရႊင္ရန္ေနရာအမ်ားအျပားတည္ရွိပါသည္!

 • Himeji StationHimeji ဘူတာ
 • Koko-enKoko-en
 • Himeji City Museum of Artအနုပညာ Himeji City, ပြတိုက်

တႏွစ္ပတ္လံုးသင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာရာသီဥတုရွိပါသည္

ဟိေမ့ဂ်ိၿမိဳ႕သည္ေဆတုိကုန္းတြင္းပုိင္းပင္လယ္ကုိမ်က္ႏွာမူလ်က္တည္ရွိၿပီး၄ရာသီလံုးသာယာမွ်တေသာရာသီဥတုရွိပါသည္၊တႏွစ္ပတ္လံုးမုိးေရခ်ိန္ႏွင့္မုိးရြာေသာေန႔မွာအလြန္နဲပါးေသာေၾကာင့္ေနထုိင္ရန္သက္ေတာင့္
သက္သာရွိေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။
မုန္တုိင္းႏွင့္ေရႀကီးျခင္း၏အပ်က္အစီးမွာအလည္းအလြန္နည္းပါးၿပီးလံုျခံဳ၍ေနထုိင္ရန္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ေႏြဦးရာသီတြင္အလြန္လွပေသာခ်ယ္ရီပန္းမ်ားပြင့္ရာယူေမဆာခိျမစ္ကမ္းေဘးမွာခ်ယ္ရီပန္းၾကည့္ၿပီးအလည္သြားရန္ေကာင္းမြန္ေသာေနရာတေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

Comfortable climate all year round
 • အနည်းငယ်မိုးရွာသွန်းမှု / မိုးရွာသွန်းမှုရက်ပေါင်း =
 • အနည်းငယ်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း / ရေလွှမ်းမိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု =
 • လေးပါးရာသီတစ်လျှောက်လုံးအပျော့စားရာသီဥတု

အဆင်ပြေအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး
ဖြုန်းဖို့လွယ်ကူပါတယ်

အေဆာင္မိတ္ဆက္မႈ

အေဆာင္တြင္အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အေခ်ာက္ခံစက္ရွိပါသျဖင့္ရာသီဥတုအေပၚစုိးရိမ္ရန္မလုိဘဲအဝတ္ေလွ်ာ္ႏုိင္ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္အေဆာင္အနီးတြင္ဆူပါမားကက္လည္းရွိၿပီးၿမိဳ႕လည္ဟိေမ့ဂ်ိဘူတာရံု၊ေဆးရံုမ်ားလည္းရွိပါသျဖင့္အလြန္အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္တည္ရွိပါသည္၊လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ရန္၊ဘူတာေရွ႕တြင္ေစ်းဝယ္ရန္အဆင္ေျပေသာေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

 • Introduction of Dormitory
 • Introduction of Dormitory
 • Introduction of Dormitory

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

တောင်းဆိုနေတဲ့အမည်
တောင်းဆိုနေတဲ့E-mail ကို
လိင်
အသက်အရွယ်
လိပ်စာ
သင်လက်ရှိအလုပ်ပါသလား?
သငျသညျအစဉျအမွဲဆေးရုံသို့မဟုတ်သူနာပြုအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသလော
သငျသညျဂျပန်လာပါသလဲ?
သငျသညျဂျပန်ကနေရွှေ့မည်သည့်အခါ?
သငျသညျ Ishibashi ပြည်တွင်းဆေးပညာအတွက်မဆိုသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းများရှိပါသလား?
သငျသညျဂျပန်တွင်အလုပ်လုပ်ဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးရှိသည်သလား?
သငျသညျဂျပန်လာပါသလဲ?
မေးခြင်း

Customer များ '' ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများအဘို့အခြေခံပညာသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ

လျှော့စုပေါင်း "ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီ" အဖြစ်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ Ishibashi ပြည်တွင်းဆေးပညာ Group မှ။ ) "ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားရမည်
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးဖို့အောက်ကဖော်ပြထားအဖြစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေါ်လစီ "။

1. စုစည်းမှု, အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ဖြန့်ဖြူး

(1) ငွေကောက်ခံ၏နိယာမ
အဆိုပါကုမ္ပဏီမှသာအောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းမည်: ဖလှယ်သတင်းအချက်အလက်, ကြေညာချက်များသို့မဟုတ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပေးပို့ခြင်း , လူမှုရေးဓလေ့ထုံးစံများကအောက်ပါအရောင်းအဆက်စပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကန်ထရိုက်၏နိဂုံးချုပ်ခြင်းနှင့်သေဒဏ်စီရင်ခြင်း, သည်အခြားအရောင်းအစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ထိုကဲ့သို့သောစုဆောင်းခြင်းကိုအခြားအပိုဆောင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုဖန်ဆင်းသောအခါကုမ္ပဏီရည်ရွယ်ချက်များရှင်းလင်းနှင့်သင့်ရယူဦးမည် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်။

(2) ကိုအသုံးပြုခြင်း၏နိယာမများနှင့်ဖြန့်ဖြူး
အုပ်စုကိုအသုံးပြုသည်နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြန့်ဝေသည့်အခါသာကြိုတင်ရှင်းလင်းရည်ရွယ်ချက်များ၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ဤမျှပြုလိမ့်မည်။

2. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များမျှဝေခြင်း

အဆိုပါအုပ်စုအားလုံး Ishibashi ပြည်တွင်းဆေးပညာတို့တွင်အသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မျှဝေနိုင်ပါသည် Group မှသို့သော်ခွဲဝေမှု၏ကြိုတင်ကြေငြာချက်နှင့်အတူဒါပြုလိမ့်မည်။

ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး 3. လေးစား

အဆိုပါ Group မှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှငျ့ပတျသကျသောသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခွင့်အရေးများကိုလေးစားပါလိမ့်မယ်။ အကယ်. သင်က သင့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုရန်, အုပ်စုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်အရှည်အတွင်းတွင်လုံလောက်သောအဖြစ် insofar လိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သငျသညျကိုတောင်းဆိုပါလျှင် သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုဆုံးမခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှု, အုပ်စုသည်သင်၏ဖော်ထုတ်ခြင်းသာလျှင်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သလိုအတိုကာလအတွင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ် မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြန်ကြားရေး 4. သင့်လျော်စီမံခန့်ခွဲမှု

အဆိုပါကုမ္ပဏီအသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်ပေးရန်သင့်လျော်သောလုံခြုံမှုကိုအတိုင်းအတာအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မယ် ကျနော်တို့စုဆောင်းလုံလောက်သောခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အစီအမံများ, မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု, ယိုစိမ့်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုယူအချက်အလက်တွေကို။

အဆိုပါဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ 5. လေးစားလိုက်နာခြင်း

အဆိုပါ Group မှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှငျ့ပတျသကျသောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာကြလိမ့်မည် ဂျပန်တွင်သတ်မှတ်သောအဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏စည်းမျဉ်းများ။

ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ 6. အဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု

အဆိုပါအုပ်စုတစ်ခုလုံလောက်သောထုံးစံ၌သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းတိုးတက်မှုဖြစ်စေပုံမှန်ပေါ်တွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစာရင်းစစ်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုနှင့် ပတ်သက်. 7. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်

အဆိုပါအုပ်စု Ishibashi အတွင်းပိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ဘုံအဆက်အသွယ်အဖြစ်အောက်ပါစာမျက်နှာကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ် ဆေးပညာ Group မှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုလက်ခံရရှိရန်။

pageTop